X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
SELECTION

کتاب.مقالات.پژوهش.آموزش

کتابی که پیش رو دارید مرجع کاملی از نرم افزار Excel است که توسط آقای امین حیدرپور تالیف شده است. ویژگی اصلی این کتاب در آن است که تقریبا تمامی مباحث Excel را پوشش داده است و شاید بتوان آنرا بهترین مرجع فارسی Excel دانست.

 دانلود: کتاب مرجع کامل Excel حیدرپور

فهرست مطالب کتاب
فصل اول: کار با فایل ها در Excel
فصل دوم: سلولهای Excel
فصل سوم: ویرایش  Sheet
فصل چهارم: سفارشی کردن محیط Excel
فصل پنجم: کار روی کاربر گها
فصل ششم: تنظیم  Sheet برای چاپ
فصل هفتم: نمودارها در Excel
فصل هشتم: فرمول نویسی و توابع در Excel
فصل نهم: مدیریت دادهها
فصل دهم: نکات پیشرفته در کار با فایلها
فصل یازدهم: نکات پیشرفته در سفارشی کردن سلو لها
فصل دوازدهم: نکات پیشرفته در ویرایش کاربرگ
فصل سیزدهم: نکات پیشرفته در سفارشی کردن محیط  Excel
فصل چهاردهم: نکات پیشرفته در تنظیم   Sheetبرای چاپ
فصل پانزدهم: نکات پیشرفته در رسم نمودارها
فصل شانزدهم: نکات پیشرفته در فرمول نویسی و کار با توابع
فصل هفدهم: تحلیل دادهها
فصل هجدهم: مباحث پیشرفته در مدیریت داد هها
فصل نوزدهم: امنیت  دادهها
فصل بیستم: اشیاء در  Excel
فصل بیست و یکم:  پیوندها
فصل بیست و دوم:  راهنمای  Excel
فصل بیست و سوم: تنظیمات پیشرفته در  Excel
فصل بیست و چهارم: ماکروها
فصل بیست و پنجم: برنامه های مکمل  Excel 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

برای دریافت کتابها به ادامه مطلب بروید...

کتاب Learn Excel Fast & Easy ( آموزش سریع و راحت Excel - ترجمه: بهرام صمدیان)

             ‫

این کتاب تالیف آقای ﺟﻮزف روﺑﻴﻦ میباشد که با ترجمه روان و مفید آقای ﺑﻬﺮام ﺻﻤﺪﯾﺎن همراه گردیده است.برای اطلاعات بیشتر در زمینه فعالیت های مترجم میتوانید به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنید. گروه فرساران پیشاپیش از زحمات ایشان در رابطه با تالیف و ترجمه مطالب مفیدشان کمال تشکر را داشته و برایشان آرزوی موفقیت میکنیم.

http://amar80.blogfa.com

و به عنوان قدردانی قسمتی از ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﺎر مترجم را با هم مرور میکنیم :   

ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Excel ﺑﺮاﯼ اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎرﯼ هستند ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاهند اﮐﺴﻞ را ﯾﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﯼ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﺎدوﯾﯽ هستند. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯼ از ﮐﺘﺎب Learn Excel Fast & Easy ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ همین اﻧﮕﻴﺰﻩ‬ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. در ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﻣﺎﻧﺖ دارﯼ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ.در ﺑﺮﺧﯽ‬ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺠﺮﺑﻪ هاﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ رﻧﮕﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ.‬ ‫اﻣﻴﺪوارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮑﯽ در ﯾﺎدﮔﻴﺮﯼ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎﺷﺪ...                     

( برای دانلود فایل ابتدا روی گزینه زیر راست کلیک کرده و سپس Save Target As کنید.)

 

 

دانلود کتاب

 فهرست کتاب

ﻓﺼﻞ ١

 ‫زﻣﺎن ، ﺛﺮوت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎوس ﺗﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ دهید

ﻓﺼﻞ ٢

 ‫ﻣﺘﻦ

ﻓﺼﻞ ٣

 ‫ﺷﮑﻠﺒﻨﺪﯼ اﻋﺪاد

ﻓﺼﻞ ۴

 ‫ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن

ﻓﺼﻞ ۵

 ‫ﺳﺒﮏ ها

ﻓﺼﻞ ۶

 ‫اﺳﻢ

ﻓﺼﻞ ٧

 ‫ﻓﺮﻣﻮل ها 

ﻓﺼﻞ ٨

 ‫ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن و ﺷﻤﺎرش

ﻓﺼﻞ ٩

 ‫اﻣﻨﻴﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ

ﻓﺼﻞ ١٠

 ‫اﻃﻼﻋﺎت

ﻓﺼﻞ ١١

 ‫ﭼﺎپ                                                            

ﻓﺼﻞ ١٢

 ‫ﻧﻤﻮدارها

ﻓﺼﻞ ١٣

ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزﯼ اﮐﺴﻞ

ﻓﺼﻞ ١۴

   ﮐﺎرﭘﻮﺷﻪ ها  ‫ﺑﺎز ، ﺑﺴﺘﻪ و ذﺧﻴﺮﻩ ﮐﺮدن

ﻓﺼﻞ ١۵

 ‫دادﻩ ها

ﻓﺼﻞ ١۶

 ‫درج ﭘﺮوﻧﺪﻩ هاﯼ ﻣﺘﻨﯽ

١ﻓﺼﻞ ٧

 ‫ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزﯼ

ﻓﺼﻞ ١٨

 ‫ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮐﺮدن

ﻓﺼﻞ ١٩

 ‫ﺟﻤﻊ هاﯼ ﺟﺰﺋﯽ

ﻓﺼﻞ ٢٠

 ‫ﮔﺮوﻩ ﺑﻨﺪﯼ و ﺑﺮون ﻧﻤﺎﯾﯽ

ﻓﺼﻞ ٢١

 ‫ﺗﺮﮐﻴﺐ دادﻩ ها

ﻓﺼﻞ ٢٢

 ‫ﺟﺪول ﻣﺤﻮرﯼ

ﻓﺼﻞ ٢٣

اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺗﻮاﺑﻊ و اﺷﻴﺎ ﺑﺮاﯼ اﺳﺘﺨﺮاج دادﻩ

٢ﻓﺼﻞ ۴

 ‫وام ها

ﻓﺼﻞ ٢۵

What – if( ‫‪ﭼﻪ - اﮔﺮ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

کتاب Microsoft Office Excel 2007 Visual Basic for Applications Step by Step

نکته: برای دانلود فایل ابتدا روی گزینه زیر راست کلیک کرده و سپس Save Target As کنید.

 

دانلود کتاب(13.7 MB)

 

Table of Contents


     Microsoft Office Excel 2007 Visual Basic for Applications Step by Step

     Features and Conventions of This Book

     Using the Book’s CD

     Getting Help

     Chapter 1
-    Make a Macro Do Simple Tasks
     Chapter 2
-    Make a Macro Do Complex Tasks
     Chapter 3
-    Explore Workbooks and Worksheets
     Chapter 4
-    Explore Range Objects
     Chapter 5
-    Explore Data Objects
     Chapter 6
-    Explore Graphical Objects
     Chapter 7
-    Control Visual Basic
     Chapter 8
-    Extend Excel and Visual Basic
     Chapter 9
-    Launch Macros with Events
     Chapter 10
-    Use Dialog Box Controls on a Worksheet
     Chapter 11
-    Create a Custom Form
     Appendix A
-    Complete Enterprise Information System
     Index

     List of Figures

     List of Sidebars 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

کتاب آموزش فرمولهای برداری Excel (تالیف: فرشید میدانی)


فرمول نویسی در اکسل یکی از ستونهای بسیار مهم این نرم افزار است و حتی می توان توسط فرمول نویسی در محیط اکسل نرم افزاری جدیدی تولید کرد. اکسل بیش از 350 تابع دارد که ترکیب این توابع با یکدیگر می تواند فرمولهای پیچیده و متنوعی را تولید نماید.

در محیط اکسل شما می توانید با ماتریس ها نیز کار کنید، ماتریسی بسازید و روی آن محاسباتی را انجام دهید به فرمولهایی که روی این ماتریس ها کار می کنند فرمولهای برداری یا Array fomula می گویند.

درک این فرمولها و کار با آنها در اکسل واقعا پیچیده است و به همین دلیل اکثر کاربران حتی نامی از آن را نشنیده اند . برای آشنایی دوستان فارسی زبان حدود 2 سال پیش  نگارش کتابی تحت عنوان "هزار تو های اکسل" و با موضوع " فرمولهای برداری اکسل" را شروع کردم که به تازگی کار آن تمام شده است . (البته اگر دل و توفیقی باشد کامل تر نیز خواهد شد).

شما می‌توانید از لینک زیر دریافت کنید و همچنین فایل اکسل 2007 مثالهای کتاب نیز برای دانلود قرار داده شده است.

   کتاب آموزش فرمولهای برداری Excel

   دانلود فایل Excel مثالهای کتاب 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

کتاب ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﺤﻮری در Excel (ترجمه: بهرام صمدیان)

این کتاب تالیف آقای Peter G.Aitken میباشد که با ترجمه روان و مفید آقای بهرام صمدیان همراه گردیده است.برای اطلاعات بیشتر در زمینه فعالیت های مولف میتوانید به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنید. گروه فرساران پیشاپیش از زحمات ایشان در رابطه با تالیف و ترجمه مطالب مفیدشان کمال تشکر را داشته و برایشان آرزوی موفقیت می کنیم.


http://amar80.blogfa.com

( برای دانلود فایل ابتدا روی گزینه زیر راست کلیک کرده و سپس Save Target As کنید.)

 

دانلود کتاب

ﻓﻬﺮﺳﺖ

 

‫1. ﻓﻬﻤﻴﺪن ﻧﺤﻮه ﻛﺎر ﺟﺪاول ﻣﺤﻮری‫

‫2. ﻛﺎر ﺑﺎ ﺟﺪاول ﻣﺤﻮری

‫‫3. اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮری

‫4. اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺟﺪول ﻣﺤﻮری ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺘﻮن

5. اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﻣﺤﻮری 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ﮐﺘﺎب توابع آماری در Excel (ﺗﺎﻟﻴﻒ: ﺑﻬﺮام ﺻﻤﺪﯾﺎن)


این کتاب تالیف روان و مفید آقای بهرام صمدیان می باشد.برای اطلاعات بیشتر در زمینه فعالیت های مولف میتوانید به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنید. گروه فرساران پیشاپیش از زحمات ایشان در رابطه با تالیف و ترجمه مطالب مفیدشان کمال تشکر را داشته و برایشان آرزوی موفقیت می کنیم.


http://amar80.blogfa.com

( برای دانلود فایل ابتدا روی گزینه زیر راست کلیک کرده و سپس Save Target As کنید.)

 

دانلود کتاب

ﻧﺎم ﺗوابع توضیح داده شده در این کتاب (80 تابع) :

 

AVEDEV - AVERAGE - AVERAGE - BETADIST - BETAINV - BINOMDIST - CHIDIST - CHIINV - CHITEST - CONFIDENCE - CORREL - COUNT - COUNTA - COUNTBLANK - COUNTIF - COVAR - CRITBINOM - DEVSQ - EXPONDIST - FDIST - FINV - FISHER - FISHERINV - FORECAST - FREQUENCY - FTEST - GAMMADIST - GAMMAINV - GAMMALN - GEOMEAN - GROWTH - HARMEAN - HYPGEOMDIST - INTERCEPT - KURT - LARGE - LINEST - LOGEST - LOGINV - LOGNORMDIST - MAX - MAXA - MEDIAN - MIN - MINA - MODE - NEGBINOMDIST - NORMDIST - NORMINV - NORMSDIST - NORMSINV - PEARSON - PERCENTILE - PERCENTRANK - PERMUT - POISSON - PROB - QUARTILE - RANK - RSQ -  SKEW - SLOPE - SMALL - STANDARDIZE - STDEV - STDEVA - STDEVP - STDEVPA - STEYX - TDIST - TINV - TREND - TRIMMEAN - TTEST - VAR - VARA - VARP - VARPA - WEIBULL - ZTEST 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- کتاب توابع تاریخ و زمان در Excel (تالیف: بهرام صمدیان)

این کتاب تالیف روان و مفید آقای بهرام صمدیان می باشد.برای اطلاعات بیشتر در زمینه فعالیت های مولف میتوانید به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنید. گروه فرساران پیشاپیش از زحمات ایشان در رابطه با تالیف و ترجمه مطالب مفیدشان کمال تشکر را داشته و برایشان آرزوی موفقیت می کنیم.


http://amar80.blogfa.com

( برای دانلود فایل ابتدا روی گزینه زیر راست کلیک کرده و سپس Save Target As کنید.)

 

دانلود کتاب

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ

DATE .1        

‫‪DATEVALUE .2

‫‪DAY .3

‫‪DAY 360 .4

‫‪EDATE.5

‫‪EOMONTH .6

HOUR  .7         

MINUTE .8

‫‪MONTH .9         

NETWORKDAYS .10       

‫‪NOW .11       ‫

SECOND .12      ‫

‫‪TIME .13     

‫‪TIMEVALUE .14            ‫

TODAY . 15

16.WEEKDAY

WEEKNUM .17

WORKDAY.18

YEAR .19

YEARFRAC .20 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ﮐﺘﺎب توابع جستجو و مرجع در Excel (تالیف: بهرام صمدیان)


این کتاب تالیف روان و مفید آقای بهرام صمدیان می باشد.برای اطلاعات بیشتر در زمینه فعالیت های مولف میتوانید به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنید. گروه فرساران پیشاپیش از زحمات ایشان در رابطه با تالیف و ترجمه مطالب مفیدشان کمال تشکر را داشته و برایشان آرزوی موفقیت می کنیم.

 

http://amar80.blogfa.com

( برای دانلود فایل ابتدا روی گزینه زیر راست کلیک کرده و سپس Save Target As کنید.)

 

 

دانلود کتاب

ﻓﻬﺮﺳﺖ

ADDRESS .1        

‫‪AREAS .2

‫‪CHOOSE .3

‫‪COLUMN .4

‫‪COLUMNS .5

‫‪HLOOKUP .6

HYPERLINK .7         

INDEX .8

‫‪LOOKUP .9         

MATCH .10       

‫‪OFFSET .11       ‫

ROW .12      ‫

‫‪ROWS .13     

‫‪TRANSPOSE .14            ‫

VLOOKUP . 15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ﮐﺘﺎب توابع ریاضی و مثلثات در Excel (ﺗﺎﻟﻴﻒ: ﺑﻬﺮام ﺻﻤﺪﯾﺎن)


این کتاب تالیف روان و مفید آقای بهرام صمدیان می باشد.برای اطلاعات بیشتر در زمینه فعالیت های مولف میتوانید به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنید. گروه فرساران پیشاپیش از زحمات ایشان در رابطه با تالیف و ترجمه مطالب مفیدشان کمال تشکر را داشته و برایشان آرزوی موفقیت می کنیم.


http://amar80.blogfa.com

( برای دانلود فایل ابتدا روی گزینه زیر راست کلیک کرده و سپس Save Target As کنید.)

 

 

دانلود کتاب

 

ﻧﺎم ﺗوابع توضیح داده شده در این کتاب (58 تابع) :

 

ABS - ACOS - ACOSH - ASIN-  ASINH  - ATAN - ATAN2 - ATANH - CEILING - COMBIN - COS - COSH - DEGREES - EVEN - EXP - FACT - FLOOR - GCD - INT - LCM - LN - LOG - LOG10 - MDETERM - MINVERSE - MMULT - MOD - MROUND - MULTINOMIAL - ODD - PI - POWER - PRODUCT - QUOTIENT- RADIANS - RAND - RANDBETWEEN - ROMAN - ROUND - ROUNDDOWN - ROUNDUP -  SERIESSUM - SIGN - SIN - SINH - SQRT - SQRTPI - SUBTOTAL - SUM - SUMIF - SUMPRODUCT - SUMSQ  - SUMX2MY2 - SUMXMY2 - SUMX2PY2 - TAN -TANH - TRUNC

نوشته شده در دوشنبه 13 دی‌ماه سال 1389ساعت 13:17 توسط A.R.N نظرات (0)|
* نام و نام خانوادگی :
آدرس وب سایت :
* آدرس ایمیل:
سن :
شهر :
تلفن :
آدرس :
نحوه تماس با شما: تلفن: آدرس ایمیل
نحوه آشنایی شما با ما:
موضوع پیام:
*پیام:

فرم تماس از پارس تولز

 

ARNONLINE  

ایران مارکت سنتر 

مطمئن ترین سیستم خدمات خرید و فروش اینترنتی

 توزیع از طریق شبکه گسترده پستی

کاربران گرامی اگر در اینترنت و یا بازار به دنبال محصولی میگردید که تا بحال آن را نتوانسته اید بیابید نگران نباشید چرا که شما را به این سایت هدایت میکنیم تا از محصولات آن دیدن کنید و درخواست خود را به راحتی و مطمئن و خاطری آسوده تنها ظرف چند روز محصول خود را دریافت کنید و مبلغ کالای خود را پس از دریافت آن به مامور پست بپردازید.  کلیک کنید

بخش های اختصاصی فروشگاه